Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

tworzą:

Przewodniczący:
Klaudia Dykas

Zastępca przewodniczącego:
Maciej Żak

Skarbnik:

Martyna Prymaszko

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są p. Joanna Czech, p. Anna Kołacz oraz p. Anna Radochońska, które wspierają prace uczniów w zakresie:
– współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym,
– planowania życia i pracy w szkole,
– uczenia się samodzielności w rozwiązywaniu problemów społeczności uczniowskiej
– kształtowania umiejętności zespołowego działania ,
– stwarzania warunków do wyzwalania w młodzieży aktywności społecznej,
– organizowania pomocy koleżeńskiej osobom mającym trudności w nauce,
– rozstrzygania sporów, zapobiegania konfliktom między nauczycielami i uczniami,
– organizowania uroczystości szkolnych,
– tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.