Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017
3. Ferie zimowe 29 stycznia-11 lutego 2018
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca-3 kwietnia 2018
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum
część humanistyczna
część matematyczno-przyrodnicza
część z języka obcego nowożytnego
18 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018
8. Ferie letnie 23 czerwca-31 sierpnia 2018

(podstawa prawna: §2 ust.1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
(podstawa prawna: §33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

(podstawa prawna: §2 ust.1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)